sitting


معرفی مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

معرفی مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

درباره مرکز محاسبات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری امپا

مرکز محاسبات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری امپا (امکانسنجی پروژه های اقتصادی) زیر مجموعه ای از گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا می باشد. گروه مطالعاتی فنی مهندسی امپا با توجه به وضعیت صنایع مختلف در کشور اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای جهت راه اندازی و بهینه سازی سیستم های موجود در صنایع کرده است، و در این مسیر جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده به شیوه ای کاملا علمی و با بهره گیری از دانش صاحب نظران عمل خواهد کرد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل بشود

وظایف مرکز محاسبات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری امپا

اصلی ترین و مهم ترین وظیفه مرکز محاسبات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری امپا بررسی و تجزیه و تحلیل پروژه ها و ایده های سرمایه گذاری از جنبه های مختلف همراه با یک نگاه کاهش گرا و یک نگاه توسعه گرا قبل از راه اندازی آنها می باشد تا بتوان سیستم های را در صنایع کشور پایه ریزی و مدیریت کرد که با کمترین هزینه های مالی بیشترین کارائی را داشته باشند.

چشم انداز مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری امپا

مرکز محاسبات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری امپا با نگاهی توسعه گرایانه برای تمامی مناطق کشور به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته و با عملکردی منطبق بر استانداردهای تعریف شده و بررسی شرایط زمینه های سرمایه گذاری و کاری امید دارد که در آینده به عنوان یکی از معتبرترین گروه های موجود در زمینه های مهندسی و مشاوره سرمایه گذاری و تکنولوژیکی شناخته بشود.