sitting


انجام مدیریت پروژه واحدهای صنعتی

گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذاری امپا (امکان سنجی پروژه های اقتصادی) در نظر دارد که مدیریت پروژه واحدهای صنعتی جهت زمان بندی و مدیریت کنترل پروژه همراه با تحلیل ریسک پروژه،قبل از راه اندازی به منظور شناسایی تهدید ها و فرصت ها و تحلیل درست آنها و تهیه زمان بندی خاص با توجه به شرایط حاکم بر پروژه های صنعتی را انجام بدهد. 

از اینرو گروه مطالعاتی فنی مهندسی و سرمایه گذارِی امپا آمادگی خود را جهت همکاری صمیمانه با کلیه مدیران، صنعتگران و سرمایه گذاران که مایل به انجام مطالعات مدیریتی قبل از اجرایی شدن پروژه های سرمایه گذاری هستند اعلام می دارد.

تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی امپا

بازدید کننده محترم،جهت دریافت اطلاعات تماس با مرکز محاسبات امکان سنجی پروژه های اقتصادی امپا، بر روی "تماس با امپا" کلیک بفرمائید.

تماس با امپا